ONE

Kunskap som ger energi

Störningar på elnätet ska utredas

E.ON ES Nyhet

Roland Lundberg på E.ON ES ska under ett års tid driva ett projekt om högfrekvensstörningar på elnätet orsakat av elektroniska laster. Bakom uppdraget ligger Svenska elföretagens forsknings- och utvecklings AB (Elforsk).

Problematiken med högfrekvensstörningar har de senaste åren ökat på grund av att hushåll, fastigheter och industrin använder mer och mer elektronik. Apparater står ofta i stand-by läge, de kopplas också till flera olika nätverk som till exempel bredband, kabel-TV och telenät. Efterfrågan på energieffektiviserande åtgärder med frekvensomriktare och fjärravlästa system har ökat. Liksom datoranvändandet i sig och därmed mängden switchade nätaggregat.

Alla dessa elektroniska laster kan generera störningarna i elnätet om de inte uppfyller EMC-direktivet, ett produktkrav på den europeiska marknaden. Störningarna gör att vissa elkunders utrustning, eller nätägarens fjärrkommunikation, inte fungerar.

- Detta är något som alla nätägare vill komma tillrätta med och därför har Elforsk beslutat att utreda frågan, säger Roland Lundberg.

Inte bara ett ansvar för nätägaren

Roland berättar att det finns regler för nätägarna över vilket frekvensspann, vilken spänningsnivå och vilken övertonsnivå som elen ut till hushållen, fastigheterna och industrin ska hålla sig inom.

- Men störningarna kommer i de här fallen inte från distributionsnätet i sig utan från elanvändarna själva, och där finns det för närvarande inga tydliga riktlinjer att följa.

Så nu ska E.ON ES ta fram en rapport, en slags uppslagsbok med lättillgänglig information om olika typfall av elnätsstörningar med förslag på lämpliga åtgärder.

- Visionen är optimal kvalitet till elkunderna och en större förståelse från såväl användarna som apparattillverkarna om hur deras utrustning påverkar elnätet, säger Roland Lundberg.

Roland har den drivande rollen i projektet och planerar att involvera olika experter inom området för att nå ett så bra resultat som möjligt. Han har tidigare drivit projekt åt Elforsk och tagit fram bland annat ett korrosionsskydd för kraftledningsstolpar som drivs med solceller. Tillsammans med Vattenfall och Schaffner har han också tagit fram ett filter till elnätet för personer som är elöverkänsliga.

Slutrapporten ska vara klar och presenteras för Elforsk och nätbolagen i mars 2010.

Fakta om högfrekvensstörningar (HF)
 

 

HF-störningar i elnätet uppstår ofta på grund av att elkunderna ansluter laster som inte bara strömbelastar med 50 Hz strömmar utan också HF-strömmar, som i vissa fall dessutom inte är sinusformade. Dessa HF-störningar kan dels störa elkunden själv, men också andra kunder anslutna till samma elnät.

Ytterligare en faktor är att elnätsägaren har rätt enligt normer att kommunicera på elnätet inom frekvensbandet 3 – 95 kHz, det så kallade CENELEC, A-band och störningar kan tillintetgöra denna rättighet. Detta frekvensband är reserverat för elnätsägarna för till exempel fjärrkommunikation med elmätarna. Andra frekvensband är reserverade för elkunderna.

Laster som ger denna typ av störningar är ofta frekvensomriktare, switchade nätaggregat och lysrör med HF-don, om de inte är korrekt utformade enligt EMC-direktivet. Tillsynsmyndighet för EMC-direktivet är Elsäkerhetsverket.

Våra senaste nyheter

Prenumerera på vår rss

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

I en ny typ av felsökningsprojekt provar nu E.ON drönarteknik tillsammans med ONE Nordic för att kontrollera stolpar, linor och isolatorer på kraftledningar. Under våren har de testat den nya tekniken i ett pilotprojekt på Öland.

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

Sinfra väljer ONE Nordic som ramavtalsleverantör av Smart Metering tjänster

Från och med den 1 juli får ONE Nordic det fortsatta förtroendet att vara ramavtalsleverantör åt Sinfra, som gör upphandlingar inom fjärrvärme, el, gas och vattenförsörjning. Detta innebär att Sinfras 222 medlemsföretag får tillgång till ONE Nordics smarta tjänstepaketeringar inom insamling och hantering av mätvärden för el-, fjärrvärme-, vatten- och gasmätare via ett gemensamt avtal. Avtalet underlättar för de små och medelstora medlemsföretagen som inte vill genomföra egna ofta tidskrävande och komplicerade LUF-upphandlingar av tjänsterna.

Sinfra väljer ONE Nordic som ramavtalsleverantör av Smart Metering tjänster

Fler nyheter

Visa alla