ONE

Kunskap som ger energi

Fortum ger ONE Nordic guldstjärna i AMM-upphandling

I mars 2013 blev ONE Nordic huvudleverantör för Fortum Värmes mätvärdesinsamling i Stockholmsområdet. Nu har ONE Nordic fått feedback från Fortum på hur upphandlingen gick till. Och projektägaren Tomas Welander är mycket nöjd.

Enligt Tomas Welander är mätvärdesinsamling en komplex verksamhet och upphandlingarna i branschen tenderar att bli lika komplexa. Men det här arbetet har fungerat mycket bra även om tidsramen varit snäv, menar han.

- Att upphandlingsprojektet blivit så bra beror på gott samarbete mellan många olika grupper och många experter inom vitt skilda områden. 

- Andra framgångsfaktorer har varit alla inblandades förståelse för de övergripande målen och sitt eget bidrag till helheten. Nyckelord är förtroende, respekt, ödmjukhet, öppenhet, flexibilitet och kommunikation.

- I implementationsfasen förändrades relationen oss emellan, då började vi ett gemensamt planerings- och problemlösningsarbete med mycket god vilja från alla inblandade. Vi kunde lösa alla frågor och problem som uppstod och vi har haft stor respekt för våra olika kompetenser och de speciella svårigheter som behövde redas ut. Det har funnits stor lyhördhet, öppenhet och flexibilitet från alla inblandade. Arbetet med implementationen har samtidigt lagt en mycket bra grund för vårt framtida samarbete, säger Tomas Welander.

Exempel på feedback från Fortum

Utbildning och stöd till linje och ny leverantör

”Fortum och ONE Nordic har gemensamt utarbetat en utbildningsplan för identifierade målgrupper under såväl etableringsfasen som under förvaltnings-/driftsfasen i avtalet. Utbildningen har genomförts både internt och för respektive motpart på nya och förändrade IT-system, på fälttjänster och beställning av dessa samt administrativa delar av leverantörsuppdraget. Linjeorganisationernas utbildningsbehov har stämts av löpande och kompletterande utbildning har även gjorts efter projektets avslut i enlighet med utbildningsplanen. ”

Dokumentation

”För de dokument som behöver vara gemensamt tillgängliga för både Fortum och ONE Nordic har projektet använt sig av en projektsida i det webbaserade verktyget Projectplace. Projektsidan heter Fortum Värme AMM Services. Den kommer vara tillgänglig även framöver för förvaltningen av uppdraget. Att på ett enkelt och smidigt sätt kunna dela dokument mellan alla aktörer i ett projekt som detta är mycket värdefullt. Det underlättar informationsspridning, minskar risken för missförstånd samt stödjer den öppenhet och det förtroende som är så viktigt för ett framgångsrikt projekt.”

Organisation, resurser och kompetens

”Projektorganisationen var tydlig redan från början av implementeringen, och det blev ett bra samarbete mellan Fortum och ONE Nordic. Det är viktigt med tydliga roller och samlad kontaktinformation till motsvarande personer. Att det fanns en övergripande ansvarig för ONE Nordics IT-utveckling var mycket värdefullt.”

Kravhantering och tester

”Testerna har varit omfattande vilket bedöms som en av framgångsfaktorerna. Samordning och samarbetet med ONE Nordic under testerna löpt på mycket bra. Testledningen var föredömlig med sin planering och det fanns både administrativt och tekniskt stöd till testarna. I utförandet av tester är det en framgångsfaktor att verksamheten är delaktiga som testare och att så många som möjligt sitter tillsammans  ̶  både från Fortum och ONE Nordic. Det var bra att ONE Nordic fick tillgång till mätutrustning så att de kunde bygga upp en komplett testmiljö.”

Driftsättning och teknisk lösning

”Den detaljerade driftsättningsplanen togs fram gemensamt tillsammans med ONE Nordic. Den gicks igenom inför driftsättning och var mycket bra. Det var också smidigt att hela skiftet av mätvärdesinsamlingen kunde göras inom ett dygn. ONE Nordic lyckades också med att få bra stöd från avträdande leverantör och Telenor under migreringen.”

Fakta

Om Fortum Värmes AMM-affär med ONE Nordic

I mars 2013 utsåg Fortum Värme ONE Nordic som huvudleverantör för mätvärdesinsamling i Stockholmsområdet. Avtalet är 5-årigt och gäller mellan 2013-07-01 och 2018-06-30. Det finns även en option på ytterligare 4 gånger 1 år t.o.m. 2022-06-30. I uppdraget ingår att samla in mätvärden från 15 000 värme-/kylmätare.

Avtalet består av fyra delar:
1) etablering av mätsystem och organisation
2) mätvärdesinsamling
3) service och periodiskt underhåll av värmemätare o
4) logistiktjänst.

ONE Nordic AB tar ett totalansvar och ser till att allt fungerar och levererar kvalitetskontrollerad information enligt kundens krav.