ONE

Kunskap som ger energi

Till ONE Nordics hemsida

Bekymmersfri hantering av mätsystem

För dig som levererar och/eller producerar el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas eller distribuerar andra nyttigheter som vatten, är korrekt hantering av mätvärden en fråga om kvalitet och ekonomi. För dig och din kund handlar det om att säkerställa att du har grepp om verklig produktion eller förbrukning.

Hantering av mätsystem handlar både om själva insam-lingen av data och om att ha system för att kvalitetskon-trollera och rimlighetsbedöma (validera) informationen. Dessutom handlar det om att säkerställa att systemet fungerar oavsett vilka yttre faktorer som påverkat.

Oftast finns det många olika intressenter och aktörer som är beroende av att få information från mätsystemet. Det gör det nödvändigt att kunna skicka rätt och relevant information i tid till respektive aktör eller system. Över tid förändras förutsättningar och gör att systemet måste kunna anpassas till nya funktioner, förutsättningar och krav. Dessutom måste det alltid finnas personal i fält och för systemdriften, för att hantera de fel och problem som oundvikligen uppkommer i hela mätsystemet.

Vi tar helhets- och funktionsansvar

Med Färdigt Mätvärde® kan du koncentrera dig på din kärnverksamhet och vi kan hantera mätsystemet samt de förändringar som hela tiden uppkommer. Du kan då fokusera på din kärnverksamhet och lita på att du får den information som du behöver från mätsystemet. Vi tar över funktionsansvaret för mätsystemet och ser till att det fungerar och levererar kvalitetskontrollerad information enligt dina krav. Vi tar ansvar för allt av-hjälpande och planerat underhåll av hela mätsystemet oavsett var och när i tiden problemen uppstår. Vår jourverksamhet ligger i beredskap för snabba insatser oavsett när problem uppstår eller var. Vi tar också på oss ansvaret för projektering, installationer och kvalitets-kontroller vid ny- och ombyggnationer av mätsystemet.

Lätt att uppgradera och förändra

Med tiden så tillkommer alltid nya krav och önskemål på ny funktionalitet. Med Färdigt Mätvärde® kan vi tillgodose dessa krav och önskemål till ett ekonomiskt fördelaktigt totalpris. Vi tar ansvar för att projektera och integrera nya system och funktioner, testar och säkerställer att de fungerar tillsammans med det befintliga systemet. På så sätt kan du utnyttja gjorda investeringar på bästa sätt samtidigt som du kan öka funktionaliteten i hela systemet.

Färdigt Mätvärde® utformas efter dina behov och önskemål, så att du får de tjänster och kompetenser du verkligen behöver. Dessa kan förändras över tid vilket skapar en dynamik i vår affärsrelation.

Full insyn och kontroll

Via vår webbportal och mobilapplikation har du som användare alltid full insyn och kontroll över informationsöverföringen. Med Färdigt Mätvärde® ser du vad som händer, hur insamlingen sker och informationen säkras. Under våra gemensamma driftmöten säkerställer vi och följer upp att de krav och önskemål du har uppfylls.

Tillgång till unikt mättekniskt kunnande

Färdigt Mätvärde® innefattar hela vårt mättekniska kunnande. Vi har eget ackrediterat mätlaboratorium med både teknik och kompetens för att prova mätutrustning. Våra mätingenjörer och projekttekniker har lång erfarenhet och bred kännedom om mätvärdesinsamling och de olika teknikerna för att utföra den. De erbjuder mätteknisk specialistkompetens inom el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, gas och andra nyttigheter. Denna samlade erfarenhet är basen för vårt samarbete.

Summering Färdigt Mätvärde®

  • Insamling, kvalitetssäkring av mätvärden, larm och energikvalitetsinformation
  • Hanterar de flesta mät- och styrsystem som finns på marknaden
  • Bemannad övervakning av mät-, styr- och kommu- nikationssystem
  • Förädling av mätdata genom avräkning, förlustberäk ningar, fakturaunderlag och visualisering via webb eller mobil
  • Exporterar underlag till kundernas mätdatabas och information till kundernas drift- och övervak ningssystem i det filformat som du önskar
  • Fälttjänster: Verifiering, avhjälpande och planerat underhåll, kundnära och systemnära tjänster
  • Specialtjänster: Specialistuppdrag, konsultverk- samhet eller kalibrering i våra ackrediterade laboratorier där du alltid får ett spårbart mätresultat