Gå till huvudinnehållet
Kabel 1 Header

Säkerhet och arbetsmiljö

Vi jobbar i en högriskbransch. Vår vision är att alla medarbetare ska komma välbefinnande hem från jobbet, varje dag. Vägen för att uppnå det är via vårt arbete med ständiga förbättringar att sudda ut gränsen mellan ”vi” och ”dem” och istället skapa en gemensam företagskultur där allas säkerhet står i fokus oavsett organisationstillhörighet - internt och externt. Vårt mål är att uppnå en samverkan mellan alla parter där alla också sätter säkerheten och miljön i första hand. Detta görs genom öppen dialog, transparens och erfarenhetsutbyte. 

 

Fokusområden är:

  • Interna kontrollfunktioner
  • Utbildning
  • Uppföljning
  • Branschöverskridande samarbeten
  • Den psykosociala hälsan (OSHA)

Organisation

ONE Nordics HSEQ-avdelning har i uppdrag att utveckla, samordna, styra och stödja säkerhets- och arbetsmiljörelaterade aktiviteter och utbildningar.  Detta görs i enlighet med gällande lagstiftning och de riktlinjer som koncernens ledning har tagit fram. Vi arbetar med skyddsombud på samtliga etableringar.

De är utsedda av arbetstagarorganisationer att företräda både ordinarie och inhyrd personal i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka skydd mot ohälsa och olycksfall och att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Inom bolaget finns en elsäkerhetsansvarig som ansvarar för regelefterlevnad och vi arbetar strukturerat med ansvarsfördelning och delegeringar samt har utsedda elsäkerhetsledare på alla uppdrag. Härtill har vi en hel organisation som arbetar med säkerhetsskydd och säkerhetsprövning.

Efterlevnad och utbildning

Vi arbetar ständigt med att identifiera och införa mer moderna och säkra tekniker, utrustning och processer för att minska riskerna. Vi arbeta strukturerat med uppföljning och rapportering och ständiga förbättringar. Vi arbetar till exempel med beteendebaserad säkerhet (BBS) vilket är en metod som går ut på att hitta, träna på och använda sig av säkra beteenden i arbetet.

Vi har under många år byggt upp ett gediget internt utbildningsprogram där alla medarbetare regelbundet blir kallade till kravutbildningar för respektive tjänst (teoretiska och praktiska).

Uppföljning

Vi mäter och följer kontinuerligt upp säkerhetskultur, attityder och beteende och incidenter. Vi genomför regelbundna säkerhetsutvärderingar av våra arbetsplatser och projekt för att öka riskmedvetenheten och för att förbättra arbetsmetoderna i fältet. Vi arbetar också aktivt tillsammans med våra kunder och underentreprenörer i säkerhetsfrågor och vårt gemensamma långsiktiga mål är noll olyckor.

Säkerhetshoten från omvärlden ökar

Svensk elförsörjning är en central del av den samhällsviktiga infrastrukturen och måste skyddas mot hot. Säkerhetsskydd är ett system av samverkande åtgärder som syftar till att skapa ett heltäckande skydd.

Hot, kan vara exempelvis spioneri, sabotage, cyberattacker, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten och dess säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. ONE Nordic ser till att våra kunder efterlever den nya säkerhetsskyddslagstiftningen inom områdena informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. ONE Nordic har en dedikerad organisation för säkerhetsskydd och säkerhetsprövning som är experter inom dessa frågor.