Gå till huvudinnehållet

Elanlaggningsansvar

Elsäkerhetspraxis

Som innehavare av en elanläggning har ditt företag ett särskilt ansvar. Anläggningen måste vara utförd enligt god elsäkerhetspraxis så att den ger betryggande säkerhet mot person eller sakskada på grund av el. Ett krav är att det finns en elanläggningsansvarig utsedd. När ditt företag saknar kompetens och resurser för att på egen hand upprätthålla elanläggningsansvaret dygnet runt, erbjuder vi en trygg lösning.

Ansvar och säkerhet

I första hand handlar elanläggningsansvaret om ansvar och säkerhet. Det är ESA, elsäkerhetsanvisningarna, som fastställer ansvaret för elanläggningen och ställer krav på att en elanläggningsansvarig är utsedd. Citat ESA: ”Innehavaren skall ha utsett en elanläggningsansvarig för varje anläggnings skötsel. Med skötsel avses all verksamhet som behövs för att ett arbete skall kunna genomföras på ett säkert sätt eller för att en anläggning eller anordning skall vara säker. Detta innefattar kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll liksom både arbete med eller utan att tillämpa någon av arbetsmetoderna.”

Tillgänglighet

ESA liksom Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter utgår ifrån personsäkerhet, men det finns ytterligare positiva effekter av att arbeta professionellt med elanläggningsansvaret. Med rätt underhåll och tillsyn följer en ökad driftsäkerhet och tillgänglighet, vilket sin tur leder till minskad risk för produktionsbortfall i ditt företags verksamhet. Det finns därmed starka ekonomiska incitament för att ta seriöst på elanläggningsansvaret.

Vårt erbjudande

I ett paket där vi tar över elanläggningsansvaret ingår alltid följande tre huvuddelar: • Upprätta underhållsplan

 • ELSÄK-besiktning (inkl. åtgärder)
 • Utföra underhåll, tillstånds- och funktionskontroll, enligt upprättad underhållsplan

För ett komplett säkerhetstänk och skydd mot långvariga och dyra produktionsstopp kan ditt företag välja att komplettera paketet med ONE Assistans, en tjänst som omfattar beredskap och felavhjälpning.

Dokumentation

För att ta över ansvaret krävs att dokumentationen över elanläggningen är uppdaterad. Med dokumentation menar vi bland annat att det ska finnas:

 • Enlinjeschema (med ägo- och driftgränser)
 • Normalkopplingsschema
 • Tekniska data och statusnivå för ingående apparater
 • Underhållsanvisningar och driftinstruktioner

Saknar ni någon del i er dokumentation erbjuder vi en inventering för att upprätta och komplettera dokumentationen.

Driftsupport

Elanläggningsansvaret gäller under dygnets alla 24 timmar. För att lösa det utanför ordinarie arbetstid har ONE Nordic en Driftsupportgrupp som har stor erfarenhet av att hantera störningar i elnät och på industriernas elanläggningar. Driftsupporten har tillgång till aktuella kopplings- och enlinjescheman, och styr och stöttar de av våra resurser som har beredskap. Läs mer om elanläggnings- och kopplingsansvar i följande föreskrifter, anvisningar, standarder och normer:

 • ESA
 • SS-EN 50110-1
 • SFS 2009:22
 • ELSÄK-FS 2008:3, 2010:3

Elanläggningsansvar – vårt standardpaket:

 • Upprättande av underhållsplan
 • Årlig ELSÄK-besiktning
 • Åtgärd efter eventuella anmärkningar vid/från ELSÄK-besiktning
 • Underhåll enligt underhållsplan
 • Utföra kopplingar
 • Eldriftledare

Vad kan vi göra för dig?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya kunder och se hur vi kan optimera din affär! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort med rätt kontaktperson.

Kom i kontakt med oss